STANDARD FÖR TAX
- TILLBAKA -

OBSERVERA! Sedan 2019-11-07 har vi en ny av FCI godkänd standard på Tax, som gäller från och med detta datum. Det är hemlandet Tyskland som sätter rasens standard.

 • Info ang. ny Rasstandard 2019-12-09
  S
  törsta ändringen är storlek för de olika varianterna, en höjning för hanar med 2 cm: 
  • Kanintax: Hanar: över 27 cm - upp till 32 cm
  Tikar: över 25 cm - upp till 30 cm
  • Dvärgtax: Hanar: över 32 cm - upp till 37 cm
  Tikar: över 30 upp till 35 cm
  Normaltax: Hanar: över 37 cm - upp till 47 cm
  Tikar: över 35 cm - upp till 45 cm
  Gällande normaltax blir det ingen inmätning av dessa även om det nu finns angivet ett maxmått. 
 

 

GRUPP 4 (Dachshund)

FCI nr 148

ORIGINALSTANDARD 2001-03-13

FCI-STANDARD 2019-09-04; tyska

SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 
2020-01-
09

URSPRUNGSLAND / HEMLAND:    
Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:              
Jakthund för gryt- och drevjakt 

FCI-KLASSIFIKATION:  
Grupp 4 - med arbetsprov

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Taxen, i tysktalande länder kallad Dachshund, Dackel eller Teckel, är känd sedan medeltiden då det från stövare fortlöpande avlats fram hundar speciellt lämpade för grytjakt. Från dessa kortbenta hundar härstammar taxen, erkänd som en av de mest mångsidiga och användbara jakthundsraserna. Rasen fungerar också utmärkt som drivande eller stötande hund och som eftersökshund. Den äldsta rasklubben för tax är den tyska ”Deutsche Teckelklub e.V.”, som grundades 1888. I decennier har uppfödning av tax skett i tre storlekar (normalstor, dvärg- och kanintax) och tre hårlag (kort-, sträv- och långhårig), totalt nio rasvarianter.

HELHETSINTRYCK:   

Taxen skall vara en låg, kortbent, långsträckt men kompakt byggd och mycket muskulös hund. Den skall bära huvudet käckt utmanande och uttrycket skall vara uppmärksamt. Trots att benen är korta i förhållande till den långa kroppen, skall taxen vara mycket rörlig och energisk. Könsprägeln skall vara tydlig.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN:

Med ett markavstånd motsvarande en tredjedel av mankhöjden, skall det harmoniska förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd vara ungefär 1 : 1,7 - 1,8.

UPPFÖRANDE / KARAKTÄR:      

Taxen är till sin natur vänlig med ett jämnt temperament, varken  nervös eller aggressiv. Rasen är en passionerad, uthållig och energisk jakthund med utmärkt näsa.

Kommentar: Taxen beskrivs som en robust och rörlig jakthund som förenar kraft och elegans. Den skall ha en kraftig benstomme och får aldrig verka tunn eller luftig. Även de små varianterna skall ha substans. Den långsträckta kroppsformen är viktig, eftersom en för kort tax blir hämmad i sin rörelseförmåga. Å andra sidan får kroppen ej vara så lång att ryggen förlorar i kraft. De ungefärliga proportionerna finner vi när kroppslängden är ungefär två gånger mankhöjden och markavståndet 1/3 av mankhöjden. Det väsentliga för könsprägeln hos en hantax är ett kraftigt utvecklat huvud, ett resligt framparti och relativt kraftig hals. Jämfört med  tiken har hanhunden smalare kors och bäcken, kortare länd samt en mer utpräglad muskulatur. Tiken kännetecknas av bredare kors och bäcken och ett förhållandevis längre ländparti. Mankpartiet behöver ej vara nämnvärt högre än korset, halsen är smalare, huvudets linjer mindre markerade och muskulaturen rundare. För att kunna användas som grythund får taxen inte bli för stor. En hantax av normalstorlek bör inte väga över 9 kg och detta skall exteriördomarna vara observanta på. I egenskap av mångsidigt användbar jakthund skall taxen till sin karaktär vara självständig och oförvägen. Den skall ge intryck av vakenhet, lugn och självsäkerhet och får aldrig verka ängslig eller skygg.

 

Taxens rätta proportioner

Proportioner, ungefärliga:

A skall var lika med eller något större än B

A + B skall vara c:a 1 1/4  gånger C

C skall vara minst hälften av D

H skall vara ungefär 1,7 - 1,8 gånger längden av E

HUVUD:    

Huvudet skall vara långsträckt sett ovanifrån. Från sidan sett skall det gradvis avsmalna mot nostryffeln utan att vara spetsigt. Ögonbrynsbågarna skall vara tydligt framträdande. Nosbrosket och nosryggen skall vara långa och smala.

Skallparti

Hjässan skall snarast vara flack, inte för bred, och gradvis övergå till den svagt konvexa nosryggen. Nackknölen skall vara något framträdande.

Stop

Stopet skall endast vara svagt markerat.

Nostryffel:

Nostryffeln skall vara välutvecklad. Färg, se under färg för respektive hårlag.

Nosparti

Nospartiet skall vara långt, tillräckligt brett och kraftigt. Nosryggen skall vara lätt välvd. Gapet skall vara stort och kunna öppnas till i nivå med ögonen.

Läppar

Läpparna skall vara stramt åtliggande och väl täcka underkäken. 

Käkar / tänder

Över- och underkäke skall vara väl utvecklade. Det är önskvärt att bettet är fulltaligt. Det skall vara regelbundet och tätt slutande i ett saxbett. Hörntänderna skall vara kraftiga och gripa precis intill varandra.

Kommentar: Huvudets form och uttryck ger taxen den rätta raskaraktären. Det korrekta huvudet är både kraftfullt och ädelt, skarpt mejslat och torrt. Avståndet från nosspegeln till pannavsatsen skall vara samma eller något längre än avståndet från pannavsatsen till nackknölen. Hjässan får inte vara för bred så att huvudet verkar grovt men ej heller för smal eller bakåtsluttande. Nospartiet skall vara väl utfyllt och får inte verka snipigt. Ett kraftigt och ändamålsenligt utvecklat bett är av största vikt. Tångbett (över- och underkäkens framtänder möter varandra egg mot egg) är en godtagbar avvikelse från idealbettet. Ett utpräglat överbett eller underbett eller där underkäkens hörntänder biter upp i gommen på ena eller båda sidorna (= trångt bett) utesluter från pris på utställning.  

Tänder och bett:

Ögon

Ögonen skall vara medelstora, ovala och placerade väl isär. Blicken skall vara klar, energisk och vänlig. Den får inte vara stickande. Färgen på ögonen skall vara klart mörkt rödbrun till svartbrun oavsett pälsfärgen. Blåaktiga, fläckiga eller marmorerade ögon tolereras hos fläckiga hundar, men är inte önskvärt. Ögonkanterna ska vara väl pigmenterade.

Öron:   

Öronen skall vara högt placerade, men inte alltför långt fram på huvudet. De skall vara tillräckligt långa och nå till läppkanterna men inte mycket längre. Öronen skall vara avrundade och rörliga med den främre kanten liggande tätt an mot kinden.

Kommentar: Ögonens färg, form och placering är viktiga för att ge taxen det rätta intelligenta, vänliga och uppmärksamma uttrycket. Så mörk ögonfärg som möjligt är önskvärt oavsett färgen på pälsen. Det inte för stora, mandelformade, lagom djupt liggande ögat med tättslutande kanter är mest ändamålsenligt och minst utsatt för skador. Runda ögonöppningar i kombination med utstående s k kulögon verkar starkt neddragande på helhetsintrycket. Öronens storlek och placering har också stor betydelse för taxens uttryck. För lågt ansatta, spanielliknande öron samt för små och lätta, ofta broskiga öron är felaktigt. 

HALS

Halsen skall vara tillräckligt lång och bäras högt och fritt. Den skall vara muskulös med stramt åtliggande halsskinn. Nacken skall vara svagt välvd.

KROPP:

Överlinje:  

Överlinjen skall harmoniskt löpa från nacken till det lätt sluttande korset.

Manke:

Manken skall vara väl markerad.

Rygg

Bakom den höga manken skall ryggen vara plan eller svagt sluttande bakåt. Ryggen skall vara fast med god muskulatur.

Ländparti

Ländpartiet skall vara starkt, brett och välmusklat.

Kors

Korset skall vara brett och tillräckligt långt. Det skall inte vara horisontellt eller alltför sluttande.

Bröstkorg

Bröstbenet skall vara väl utvecklat och så starkt framträdande att det på båda sidor bildas små gropar. Bröstkorgen skall, framifrån sedd, vara oval. Uppifrån och från sidan sedd skall den vara rymlig med gott om utrymme för hjärta och lungor. Revbenen skall sträcka sig långt bakåt. När skulderblad och överarm har rätt längd och bildar korrekt vinkel skall frambenen, från sidan sedda, täcka bröstkorgens lägsta punkt. Dröglapp får inte vara uttalad.

Underlinje:  

Underlinjen skall vara svagt uppdragen. Bröstkorgen skall övergå mjukt till buken i en kontinuerlig linje.

Kommentar: En lång hals påverkar fördelaktigt taxens rörelsebalans ovan jord och ökar hans effektivitet vid grytarbete. En kort och grov hals verkar neddragande på helhetsintrycket. Halsen får dock inte vara alltför tunn eller av s k hjorthalstyp. Halsen kan ge intryck av att vara kort p g a framskjuten skuldra. Felaktigheter i skulderkonstruktionen kan ge en alltför brant halsansättning. Det icke önskvärda halsskinnet syns tydligast på korthåren men är lika missprydande på de övriga hårlagen. Den idealiska ryggen är sålunda inte linjerak, bl a för att ländpartiet har en antydd välvning. Såväl sänkt rygg (svankrygg eller eftergivande rygg) som uppskjutande rygg (karprygg) är felaktigt och ofta en följd av ej korrekta vinklingsförhållanden eller längd på skelettdelarna i fram- och bakställ. Den höga, välutvecklade manken utgör ett viktigt muskelfäste. En rymlig bröstkorg ger god plats för lungor och hjärta, och välutvecklade bakre revben ger skydd åt de inre organen. Bröstkorgens form har stor betydelse för att ge stöd åt frambenen som endast är fästade vid bålen med muskulatur. Ett mycket välutvecklat förbröst hör till taxens rastyp. Ett tvärt uppbrutet bröstben är ett diskvalificerande fel. Även flata revbenssidor är ett fel, revbenen skall vara lagom välvda. Dvärg- och kanintaxarna skall också uppvisa volym och längd i bröstkorgen och inte hålla måttgränserna genom outvecklad bröstkorg. Bröstkorgens främre del skall vara så utformad att skuldror, leder och armbågar såväl uppifrån som framifrån sett ligger väl infogade i bålens ytterkonturer. En tunnformigt välvd bröstkorg medför en inte önskvärd, bred frambensställning. Är bröstkorgen för smal i sin nedre del får underarmen inte tillräckligt stöd och frambensställningen blir trång. En alltför djup bröstkorg medför sämre rörlighet och skaderisker när hunden används till jakt.

Rygglinje och bröstkorg:

 
  Korrekt rygglinje  

 
  Karprygg            


Sänkt rygg  

Alltför rak rygglinje, knappt markavstånd

Överbyggd med outvecklad bröstkorg
 Svans:   

Svansen skall bäras i en harmonisk, svagt sluttande, förlängning av rygglinjen. Den skall inte bäras över rygglinjen. En obetydlig böjning är tillåten i den sista tredjedelen av svansen.

Över: För lågt ansatt svans
Under: För högt ansatt svans

Kommentar: Svansansättningen och sättet att bära svansen har betydelse för helhetsintrycket. Under rörelse skall svansen bäras i höjd med ryggen eller lägre. Rakt nedhängande bör den sluta ett par centimeter ovanför marken. Svanskotorna är en direkt fortsättning på korsbenet varför dess lutning och längd är avgörande för svansens ställning och sättet att bära den. Oftast är en för högt buren svans kombinerad med ett kort och horisontellt bäcken vilket påverkar bakbensrörelserna ofördelaktigt. En alltför lång och krökt s k sabelsvans är icke önskvärd. Två eller flera kotor sammanvuxna rakt eller i krok samt stubbsvans är diskvalificerande. Även defekta eller missbildade svanskotor är diskvalificerande.

EXTREMITETER:  

FRAMSTÄLL:   

Framstället skall ha kraftig muskulatur och vara väl vinklat. Frambenen skall vara torra med bra benstomme. De skall vara parallellt ställda med framtassarna rakt framåtriktade under bröstkorgens lägsta punkt.

Skulderblad:

Skuldrorna skall ha väldefinierad muskulatur. Skulderbladen skall vara långa, sluttande (cirka 90° mot överarmen) och ligga väl an mot bröstkorgen.

Överarm

Överarm och skulderblad skall vara lika långa och bilda en nästan rät vinkel gentemot varandra. Överarmarna skall ha kraftig benstomme och vara väl musklade. De skall ligga väl an mot bröstkorgen men ha full rörelsefrihet.

Armbåge:

Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna.

Underarm

Frambenen skall vara korta, men ändå så långa att markavståndet utgör en tredjedel av mankhöjden. De skall vara så raka som möjligt.

Handlov

Handlovarna skall vara placerade något närmare varandra än skulderlederna.

Mellanhand:

Från sidan sedda skall mellanhänderna varken vara lodrätt ställda eller alltför vinklade framåt.

Tassar

Framtassarna skall ha tätt slutna och väl välvda tår med kraftiga, motståndskraftiga och tjocka trampdynor och korta, starka klor. Färg, se under färg för respektive hårlag. Den femte tån har ingen funktion, men får inte tas bort.

Kommentar: Skulderbladets föreskrivna lutning i förening med den långa, mot skulderbladet korrekt vinklade överarmen ger god steglängd i skritt och trav samt är en förutsättning för kraftbesparande elasticitet och uthållighet i galopp och vid övervinnande av terränghinder. Det långa, breda och med väl utvecklad kam försedda skulderbladet tjänar som viktigt muskelfäste. När muskler och ligament inte är tillräckligt utvecklade för att stadigt kunna hålla skulderblad och överarm väl intill bröstkorgen uppstår ett svårt fel: bålen liksom hänger mellan frambenen och skulderbladens spetsar skjuter då ofta upp över mankkotornas taggutskott. Vid stillastående eller rörelse förs överarmen då ut från bålen. Utstående skulderleder är synnerligen ofördelaktigt för taxen som grythund. Även om skulderbladets läge är fast, kan överarmen felaktigt ligga mindre väl intill bröstkorgen, varvid armbågarna vrids ut. Markavståndets betydelse för rörligheten är uppenbar men det föreskrivna markavståndet får ej ernås genom grund bröstkorg eller brant överarm och skulderblad. Om frambensvinklarna och bröstdjupet är korrekta ligger bröstkorgens djupaste punkt mellan frambenen och markavståndet är 1/3 av mankhöjden. Om markavståndet överstiger 1/3 förloras taxens rastyp. Överkotning i handloven, varvid leden mer eller mindre konstant böjes eller vickar framåt ("knix"), utesluter från pris på utställning. Tassen bör vara mera av katt- än harfotstyp. Utåtvridna ("fransyska") eller platta och slappa framtassar nedsätter taxens bruksvärde. 

BAKSTÄLL:   

Bakstället skall vara mycket muskulöst och proportionerligt i förhållande till framstället. Knä- och hasleder skall vara kraftigt vinklade. Bakbenen skall vara parallella och varken för trångt eller för brett ställda.

Lår

Låren skall vara mycket muskulösa och långa.

Knäled

Knälederna skall vara breda och starka med utpräglad vinkling.

Underben

Underbenen skall vara korta och väl musklade. De skall bilda en i det närmaste rät vinkel mot låret.

Has

Hasorna skall vara starka, seniga och torra.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara relativt korta, rörliga mot underbenet och svagt vinklade framåt.

Tassar

Baktassarna skall ha fyra tätt slutna och väl välvda tår med kraftiga trampdynor. Hunden skall stödja på hela tassen, dvs. alla fyra trampdynorna skall vila mot marken.


Välbalanserad hane med utmärkt bakställ

RÖRELSER

Rörelserna skall vara vägvinnande, flytande och schvungfulla med långt, lågt steg fram. Rygglinjen skall svara elastiskt mot bakbenens kraftiga påskjut. Svansen skall bäras i en harmonisk förlängning av rygglinjen och lätt nedhängande. I rörelse skall fram- och bakben föras parallellt.

Kommentar: Felaktigheter i fråga om bäckenets längd och ställning inverkar på bakbenen. Ett kort bäcken ger mindre fäste för lårmusklerna och medför därför ett smalt lår. Med ett kort bäcken följer också ofta för trubbiga knäleds- och hasvinklar, som kan medföra att bakdelen skjuts uppåt så att taxen blir överbyggd. Ett bäcken med större lutningsvinkel än den angivna har till följd att lårbenet blir för vågrätt och underbenet för lodrätt, varigenom bakbenen blir ställda för långt in under kroppen. Ovan angivna fel påverkar ofördelaktigt rörelsemekanismen därigenom att påskjutet i bakbenssteget blir otillräckligt. Det långa bakbenssteget kan inte uppnås om inte skelettdelarna och i synnerhet underbenet är av tillräcklig längd. Ett alltför kort underben ger ett kort och stötigt bakbenssteg. I ett harmoniskt byggt bakställ har underbenet ungefär samma längd som lårbenet. Att bakbenen bakifrån sett skall vara parallella innebär att de horisontella avstånden mellan höft- och knälederna, hasorna och baktassarna skall vara sinsemellan lika. Är avståndet mellan hasorna mindre uppkommer s k kohas. Är avståndet mellan baktassarna mindre uppstår marktrånghet. Rubbningar i bakbensskelettets utveckling kan ge upphov till instabila hasleder och hjulbenthet och innebär en snedbelastning av lederna. Standarden beskriver en synnerligen rörlig jakthund och därför är det viktigt att taxen bedöms huvudsakligen i rörelse. Då avslöjas även felaktigheter i anatomin. Trots sina korta ben skall taxen kunna uppvisa kraftbesparande, outtröttliga och elastiska rörelser utan att hunden visas i överdrivet högt tempo. Höga frambensrörelser är oekonomiskt och otypiskt och ett tecken på felaktiga vinklingsförhållanden i framstället. Även i rörelse skall taxen behålla sin naturliga resning med hög manke och en fast rygglinje. Med fast rygglinje avses att ryggen varken sänks eller skjuts upp i länd- eller korspartiet. I ökad trav blir såväl fram som bakbensrörelserna något trängre därigenom att tassarna sätts ned närmare varandra under kroppens tyngdpunkt längs mittlinjen. Taxen får dock icke gå så trångt att frambensrörelserna blir nystande eller bakbensrörelserna slingrande. Ett utmärkt steg uppnås när rörelsen är lika lång framåt som bakåt i förhållande till rotationscentrum.

Rörelser

Taxen behöver inte vara stor eller högbent för att övervinna terränghinder. Är den korrekt byggd är den ändå synnerligen rörlig.


Ovan: korrekta jordnära rörelser med utmärkt steglängd  
Under: felaktiga höga frambensrörelser

Vägvinnande, parallella rörelser i förening med fast rygglinje

HUD

Huden skall vara stramt åtliggande och väl pigmenterad. Färg, se under färg för respektive hårlag.

PÄLS:

KORTHÅRIG:

Pälsstruktur

Pälsen skall vara kort, tät, glänsande och slätt åtliggande, fast och hård. Ingenstans på hunden får det finnas kala fläckar. Hela svansen skall vara fint, men inte alltför rikligt, behårad. Något längre och grövre pälsstrån på svansens undersida är inget fel.

Färg:     

a) Enfärgade: Röd, svarta stickelhår är tillåtet. Dock skall en ren mörk färg föredras. En liten vit fläck, upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta, rödbrun färg är inte önskvärt.

b) Tvåfärgade: Djupt svart eller brunt med tantecken (ju mörkare desto bättre och så rena som möjligt) över ögonen, på nospartiets sidor och underläppen, på insidan av öronen, på förbröstet, inoch baksidan av benen, på tassarna, runt anus och därifrån till en tredjedel eller halva undersidan av svansen. En liten vit fläck, upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Alltför utbredda eller otillräckliga tantecken är inte önskvärt. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta hos hundar med svart grundfärg och bruna hos hundar med brun grundfärg.

c) Fläckiga (merle): Grundfärgen är alltid den mörka färgen (svart, eller brun), undantaget rödspräckliga (rött med mörka fläckar). Önskvärt är oregelbundna grå eller beige fläckar (det är inte önskvärt med stora sammanhängande fläckar). Varken den mörka eller den ljusa färgen skall överväga. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara pigmenterade som hos en- och tvåfärgade.

d) Strimmiga/brindle: Röd med svarta strimmor. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta. Alla färger och färgmönster som inte är nämnda ovan under a)-d) är diskvalificerande. Bristande pigmentering är högst oönskat.

Kommentar: Kala fläckar, oftast förekommande på öronen, halsens och bröstkorgens undersida, frambenens insida och på svansen, är synnerligen ofördelaktigt för korthårstaxen som brukshund och verkar neddragande på helhetsintrycket. Hårlaget måste vara tillräckligt tätt för att ge ett effektivt skydd mot väder och vind. För tvåfärgade taxar gäller att de röda eller gula tecknen bör vara så klara och från grundfärgen skarpt avgränsade som möjligt. Oavsett färg är starkast möjliga pigmentering av ögon, nosspegel och klor det mest önskvärda. Bruna taxar (leverbruna med tantecken) kan av genetiska orsaker inte uppvisa så stark pigmentering som svarta och viltfärgade, eftersom den bruna färgen på håret beror på en faktor som också påverkar ögats, nosspegelns och klornas pigmentering. Det bör vidare observeras att det finns två slag av röd färg: den ena med stark och den andra med svagare pigmentering (= röd med eller utan svart faktor). Det förhållandet att svagare pigmentering är genetiskt kopplad till vissa färger innebär dock inte att man vid bedömning av taxar med sådan färg får godta svagare pigmentering av ögon, nosspegel och klor än som är normal för hårets färg.

STRÄVHÅRIG:

Pälsstruktur:

Med undantag för nosparti, ögonbryn och öron skall hela kroppen vara täckt av fullkomligt jämnt åtliggande, tätt och strävt täckhår med ett lager underull. Mjukt hår på huvudet och på tassarna är högst oönskat. På nospartiet skall finnas tydligt framträdande skägg. Ögonbrynen skall vara buskiga. På öronen skall pälsen vara kortare än på kroppen och nästan slät. Svansen skall vara väl och jämnt behårad med tätt åtliggande päls.

Färg:

a) Enfärgade: Röd, svarta stickelhår är tillåtet. Dock skall en ren mörk färg föredras. En liten vit fläck, upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta, rödbrun färg är inte önskvärt.

b) Flerfärgade: Viltfärgad, brunt viltfärgad, svart med tanteckning, brun med tanteckning. Tantecknen (ju mörkare desto bättre och så rena som möjligt) skall finnas över ögonen, på nospartiets sidor och underläppen, på insidan av öronen, på förbröstet, in- och baksidan av benen, på tassarna, runt anus och därifrån till en tredjedel eller halva undersidan av svansen. En liten vit fläck, upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Alltför utbredda eller otillräckliga tantecken är inte önskvärt. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta hos viltfärgade hundar och hos svarta hundar med tanteckning och bruna hos brunt viltfärgade hundar och hos bruna hundar med tanteckning.

c) Fläckiga (merle): Färg som beskrivet under a) och b). Grundfärgen är alltid den mörka färgen (viltfärgad, svart eller brun), undantaget rödspräckliga (rött med mörka fläckar). Önskvärt är oregelbundna grå eller beige fläckar (det är inte önskvärt med stora sammanhängande fläckar). Varken den mörka eller den ljusa färgen skall överväga. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara pigmenterade som hos en- och flerfärgade.

d) Strimmiga/brindle: Röd med svarta strimmor. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta. Alla färger och färgmönster som inte är nämnda ovan under a)-d) är diskvalificerande. Bristande pigmentering är högst oönskat.


Korrekt strävhårssilhuett övre bild men alltför lång, icke åtliggande päls undre bild


Bra behåring

Kommentar: Ett mjukt, lockigt, glest, icke åtliggande eller för långt täckhår samt avsaknad av bottenull (underull) är synnerligen ofördelaktigt för strävhårstaxen som brukshund. Ett dåligt täckhår eller avsaknad av mustascher verkar starkt neddragande på helhetsintrycket. Mjukt hår på hjässan eller på benen är ofta tecken på dåligt hårlag. Täckhårets längd varierar på olika delar av kroppen men bör inte någonstans bli längre än 2 cm. Även om en korrekt utförd trimning har stor betydelse skall man inte glömma bort att den idealiska strävhårspälsen är i stort sett trimfri - ofta då med mindre skägg och mustasch. En alltför nytrimmad päls medför lägre prisvalör. Hårlösa öron förekommer även på strävhårstaxar och är ett fel.

LÅNGHÅRIG:

Pälsstruktur

Pälsen skall vara slät och glänsande, försedd med underull och åtliggande mot kroppen. Den skall vara längre under halsen, på undersidan av kroppen och på öronen där pälsen skall hänga ner över öronlapparna. På baksidan av benen bildar pälsen tydliga behäng och på undersidan av svansen skall den vara som längst och bilda hel fana.

Färg:

a) Enfärgade: Röd. Röd med svärtade täckhår. Dock skall en ren mörk färg föredras. En liten vit fläck, upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta, rödbrun färg är inte önskvärt.

b) Tvåfärgade: Djupt svart eller brunt med tantecken (ju mörkare desto bättre och så rena som möjligt) över ögonen, på nospartiets sidor och underläppen, på insidan av öronen, på förbröstet, inoch baksidan av benen, på tassarna, runt anus och därifrån till en tredjedel eller halva undersidan av svansen. En liten vit fläck, upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Alltför utbredda eller otillräckliga tantecken är inte önskvärt. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta hos svarta hundar och bruna hos bruna hundar.

c) Fläckiga (merle): Grundfärgen är alltid den mörka färgen (svart eller brun), undantaget rödspräckliga (rött med mörka fläckar). Önskvärt är oregelbundna grå eller beige fläckar (det är inte önskvärt med stora sammanhängande fläckar). Varken den mörka eller den ljusa färgen skall överväga. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara pigmenterade som hos en- och tvåfärgade.

d) Strimmiga/brindle: Röd med svarta strimmor. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta. Alla färger och färgmönster som inte är nämnda ovan under a)-d) är diskvalificerande. Bristande pigmentering är högst oönskat.

Korrekt långhårssilhuett övre bild men felaktig lurvig, vågig päls undre bild


Utmärkt behåring

Kommentar: Lockigt hårlag är icke önskvärt. Alltför långt och rikligt hår på kroppen och mellan tårna är synnerligen ofördelaktigt för långhårstaxen som brukshund och verkar neddragande på helhetsintrycket. Pälsen formar långhårstaxens silhuett. En alltför lurvig päls kan t ex ge sken av felaktiga proportioner. Därför är det viktigt att känna igenom hela hunden vid bedömning. Tikar är ofta mindre behårade och i juniorklass är pälsen oftast inte färdigutväxt.

STORLEK / VIKT:

Bröstomfånget mäts efter 15 månaders ålder, från mankens högsta punkt till bröstkorgens lägsta punkt (med svagt spänt måttband).

Normalstor tax: Hanar: överstigande 37 cm upp till 47 cm Tikar: överstigande 35 cm upp till 45 cm

Dvärgtax: Hanar: överstigande 32 cm upp till 37 cm Tikar: överstigande 30 cm upp till 35 cm

Kanintax: Hanar: överstigande 27 cm upp till 32 cm Tikar: överstigande 25 cm upp till 30 cm

Korrekt placering av måttbandet vid mätning av bröstomfång (BO)

Kommentar: Vid mätning av taxens bröstomfång används ett 1 cm brett måttband som placeras strax bakom frambenen vid bröstkorgens djupaste punkt och upp mot mankens högsta punkt. Det är brukligt att strama måttbandet så att hullet inte inverkar på måttet. Enklast läser man av måttet om man mäter "mot 10:an" och inte har fingrarna under måttbandet. OBS! Vid första utställningstillfället efter fyllda 15 månader sker slutlig inmätning samt klassificering av storlek. Därefter avgör domaren, vid varje enskild utställning, om hunden skall mätas. Slutlig hårlagsklassificering sker vid första utställningstillfället. Vad beträffar hårlagsvariant är det viktigt att uppmärksamma att korthårsliknande strävhår klassificeras rätt. Om ett "korthår" uppvisar tillstymmelse till mustasch i mungipan eller har sträva hår på benen eller under buken är det genetiskt ett strävhår och skall klassificeras och bedömas som strävhår. För att taxen skall vara användbar som grythund och långsamt drivande hund är det viktigt att den inte blir för stor utan viktangivelsen på högst 9 kg för en normaltax bör respekteras.

Standardens krav på proportioner och helhetsintryck gäller för samtliga nio storleks- och hårlagsvarianterna. Dvärg- och kanintaxarna får inte uppnå det föreskrivna bröstomfånget genom dåligt utvecklad, tunn bröstkorg eller för lite substans.

FEL

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

TÄNDER: M3 beaktas inte vid bedömning av bettet. Avsaknad av två P1-or skall inte betraktas som fel. Däremot skall avsaknad av en P2 anses som fel om, förutom M3, inga ytterligare tänder saknas. Fel är även varje avvikelse från korrekt slutande saxbett, t ex tångbett.

ALLVARLIGA FEL:

 • Klen byggnad, högbent eller alltför lågställd.
 • Avsaknad av tänder andra än de som beskrivs under fel respektive diskvalificerande fel.
 • Ögon som är blåaktiga, fläckiga eller marmorerade hos andra än fläckiga hundar.
 • Spetsiga, kraftigt veckade öron.
 • Bål som hänger tungt ned mellan skuldrorna.
 • Svankrygg; karprygg.
 • Kraftigt överbyggd.
 • Bröstkorg som är alltför klen.
 • Svagt ländparti.
 • Flanker uppdragna som hos en vinthund.
 • Fram- eller bakställ som är otillräckligt vinklat.
 • Bakställ som är smalt och muskelfattigt.
 • Kohasighet; hjulbenthet.
 • Tassar som är tydligt inåt- eller utåtvridna.
 • Lösa tassar.
 • Tunga, klumpiga, eller vaggande rörelser.

PÄLS:
Korthårig:

 • Alltför fin, tunn päls.
 • Hårlösa fläckar, även på öronen liksom hårlösa områden på andra ställen.
 • Alltför grov, lång päls.
 • Borstig svans.
 • Delvis eller helt hårlös svans.

Strävhårig:

 • Mjuk päls, vare sig den är kort eller lång.
 • Lång päls som står ut från kroppen.
 • Lockig eller vågig päls.
 • Mjuk päls på huvudet.
 • Fana på svansen.
 • Avsaknad av skägg.
 • Avsaknad av underull.
 • Korthårighet.

Långhårig:

 • Jämnlång päls över hela kroppen.
 • Vågig eller lurvig päls.
 • Avsaknad av fana på svansen.
 • Avsaknad av överhängande päls på öronen.
 • Korthårighet.
 • Tydlig mittbena på ryggen.
 • För lång päls mellan tårna.

DISKVALIFICERANDE FEL:

 • Aggressiv eller extremt skygg.
 • Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter.
 • Otypisk.
 • Under-, över- eller korsbett.
 • Felställda hörntänder i underkäken.
 • Avsaknad av en eller flera hörntänder; avsaknad av en eller flera incisiver.
 • Avsaknad av ytterligare premolar eller molarer med undantag av de under fel nämnda två P1 eller en P2. M3 beaktas inte.
 • Kort, uppbrutet bröstben.
 • Alla former av svansdefekt.
 • Mycket lösa skuldror.
 • Överkotade handlovar.
 • Svart eller brun färg utan tantecken; vit färg med eller utan tantecken.
 • Andra färger än de i standarden uppräknade.

NOTA BENE: Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Obs! M3 beaktas ej Inget fel     Fel     Diskv. fel
(0 pris)
Tångbett X    
En eller två P1:or saknas X    
En P2 saknas (i övrigt fulltandad)   X  
En eller flera incisiver saknas    

X

En eller flera hörntänder saknas     X
En P2 och ytterligare en tand saknas     X
En eller flera andra tänder saknas (P3, P4, M1 eller M2)      X
Två P1:or och ytterligare en tand saknas (P el. M)     X
Tre eller fyra P1:or saknas     X
Trångt bett (felställda hörntänder i underkäken)     X

__________________________________________________
© Svenska Taxklubben © Design & Layout av Starwings.se