KOM IHÅG INFÖR PROV  OCH UTSTÄLLNING

KOM IHÅG INFÖR PROV  OCH UTSTÄLLNING

MEDLEMSKAP
För att delta i Taxklubbens prov och utställningar måste samtliga ägare till taxen vara medlemmar i Taxklubben. För utländska deltagare gäller att de skall vara medlem i motsvarande organisation i sitt land.

AVGIFTER
Alla avgifter måste betalas samtidigt som anmälningsblanketten avsändes. Inbetalning skall adresseras till respektive lokalavdelning, ej till den som tar emot anmälningsblanketten. Ange tydligt vad inbetalningen avser. Anmälan utan avgift beaktas ej.

ANMÄLNINGSBLANKETT
Det är viktigt att anmälningsblanketten är fullständigt ifylld. Anmäl gärna via nätet genom e-post. Anmälningsblanketten finns att ladda ned på Taxklubbens hemsida och mejlas med fördel till den som tar emot anmälningarna.

VACCINATIONER
Utställare är ansvarig för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid utställningen skall deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka vid lägst 10 veckors ålder. Så kallad förstagångsvaccination får icke ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Datum för vaccinering måste ovillkorligen anges i anmälningsblanketten. Samtidigt erinras om SKKs rekommendation att i officiella prov och tävlingar deltagande hundar bör vara vaccinerade mot parvovirus.

UTSTÄLLNING
Man har bara rätt att anmäla sin hund i en klass. Bruks/jaktklass, där championatmeriterande ck utdelas, är den klass man kan anmäla sin hund till om den fyllt 15 månader och har erfoderlig jaktmerit (3:a drev, godkänt grytanlags- eller karaktärsprov, godkänd anlagsklass spår). Åldersgränsen för tävlande i juniorklass är 9-18 månader. Det innebär att en hund som till exempel är 17 månader kan välja att anmäla i junior-, unghunds- eller öppen klass samt, om den har provmerit, även till jaktklass. Veteran (hund som uppnått 8 års ålder) anmäls antingen i jakt-öppen, champion- eller veteranklass. Hund som tilldelats svenskt utställningschampionat eller är utländsk champion får anmäla endast i championklass alternativt bruks/jaktklass om hunden innehar den provmerit som krävs, eller i veteranklass om hunden den dag den ställs ut fyllt 8 år. Hundens ålder beräknas den dag den ställs ut. Utställare har inte rätt att bära namn, kennelnamn eller hundens namn på sina kläder eller dylikt (gäller både ras- och finalring).

OBLIGATORISK MÄTNING
Dvärg- och kanintax ska mätas (bröstomfång) före bedömningens början vid varje utställningstillfälle, och ska tävla i den storleksvariant den mäts till för dagen till dess att taxen uppnått 15 månaders ålder, men tillåts byta storleksvariant fram till dess att taxen är slutligt inmätt. När taxen är slutligt inmätt får den i hundregistret bokstaven M (=slutligt inmätt). Efter slutlig mätning får taxen inte tävla som annan storlek (Se särbestämmelser för rasgrupp tax).

VILLKOR FÖR START PÅ JAKTPROV
Taxen måste ha uppnått nio månaders ålder för att starta på viltspårprov och tolv månader för start på drevprov och grytprov. Tax får starta på drevprov utan att vara utställd, intill dess att ett 1:a pris har erhållits. Därefter krävs lägst sufficient på officiell utställning. Kryptorchid hanhund får starta på nationella drev, gryt och viltspårprov, men rapporteras till SKK i separat mejl. På internationella prov måste hane ha normalt belägna testiklar. Den som för hund på prov skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisationen eller i annan till FCI ansluten organisation.

DRÄKTIG TIK
Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.

VALPAR
Valpar under 4 månaders ålder får ej delta på prov, tävling eller utställning och ej heller införas på området.

DREVPROV
Drevprov (DP) 

Provmark ska anvisas/godkännas av arrangerande klubb, och provdag fastställas minst tre dagar före start. Hund får starta på mark där den vanligtvis jagar, så kallad hemmamark, tills den vid två olika provtillfällen uppnått totalt två förstapris. Med hemmamark avses endast den mark där hunden normalt jagar och inte mark som av hundägaren lånats/anskaffats för provet.
Ordinarie drevprov (ODP)
Prov på i förväg fastställd tid och plats. Provmark ska anvisas av arrangerande lokalklubb, och provdag ska vara fastställd minst tre dagar före start. Hund får inte starta där den vanligtvis jagar.

ID-MÄRKNING
Tax måste vara ID-märkt för att få deltaga på officiellprovtävling eller utställning (gäller även blandras och oregistrerad hund). Hundens ID-nummer skall vara registrerad hos SKK (gäller även svenskägd hund). Är hunden märkt med microchip, skall ägaren tillhandahålla avläsningsapparatur.