Information om utbildning av drev-, viltspår och grytprovsfunktionärer under 2024

1. Bakgrund och syfte

SvTK har fått 873 000 kr. från Naturvårdsverkets Viltvårdsfond.

Vi har i vår ansökan angett att vi ska använda dessa pengar till att:

Utbilda alla aktiva drev-, viltspår- och grytdomare inom gällande provregler, samt utbilda provledare/kommissarier och domare på SKK Start. Svenska Taxklubben har beslutat att införa SKK Start som anmälnings- och rapporteringssystem under 2024. Målet är att använda SKK Start fullt ut från 1 oktober 2024 på drevproven och från 1 januari 2025 på viltspårproven. SKK Start är främst en fråga för lokalklubbarna att införa för att administrera prov, lägga upp prov och rapportera prov och för domarna att döma proven.

2. Projektets genomförande och avslut

Projektet måste genomföras 2024. Det är pengarna från Naturvårdsverket som finansierar hela projektet och då måste vi vara klara under 2024. HS står för samtliga kostnader. (Kost och logi samt reseersättning.) Vi har valt att ha konferenserna i maj för att ge lokalklubbarna optimalt med tid att införa SKK Start. Perioden framåt är semester, NM och SM i viltspår, jakt och drevprov.                                                                     

Projektet skall avrapporteras senast 2025-04-01 till Naturvårdsverket.

Drev

Två utbildningskonferenser, en i södra Sverige och en i norra Sverige, den 25 maj. Obligatoriskt deltagande, två deltagare/lokalklubb. Inbjudan kommer.                                                                                                                     

Syfte: Utbilda på SKK start drev.  (Lägga in prov, döma hund, genomföra ett kollegie). Diskutera erfarenheter från säsongen 2023/24.          

Därefter sker vidareutbildning av samtliga domare i lokalklubbens regi, så att systemet kan användas från och med 1 oktober 2024. HS stöttar denna lokala utbildning vid behov. HS står för alla kostnader i samband med lokalklubbarnas utbildning.

Viltspår

Viltspårkonferens, två dagar, 18/19 maj 2024. Inbjudan utskickat till alla lokalklubbar. Obligatoriskt deltagande, en representant från varje lokalklubb.
                                                                                                                                                   Syfte: En dag, bedömning/genomgång av gällande regler. En dag, utbildning SKK start viltspår.

Därefter skall alla lokala domare utbildas under sommaren/hösten 2024 på SKK Start viltspår. Målet är att SKK Start skall vara infört 1 jan 2025. HS står för alla kostnader i samband med lokalklubbarnas utbildning.

Gryt

En konferens i september. Deltagare: Samtliga grytprovsdomare samt elever
Syfte: Utbildning av domare och praktisk jakt.  HS står för alla kostnader.

Frågor
Drev:
Per Jonsson, 070-810 0121 per.jonssson@taxklubben.org,
Gerhard Lilliestierna, 070-286 8676 gerhardlilliestierna@yahoo.se
Göran Meisjö, 070-640-9861 sekreterare.svtk@taxklubben.org

Viltspår:       
Ann Bengtsson, 070-545 8199 annakonda76@hotmail.com
Marie Jacobsson, 070-521 9820 marie.louise.jacobsson@gmail.com
Håkan Sjöberg, 070-345 9007 hakan.n.sjoberg@gmail.com

Gryt:
Johan Axelsson, 070-950 0042 johan.axelsson@taxklubben.org