Information om stadgeändring!

Stadgarna för lokalklubbar inom Svenska Taxklubben säger att årsmöte ska hållas årligen före 15 mars på tid och plats som beslutas av klubbstyrelsen. Där har ingen ändring skett.

Den stadgeändring som senaste Taxfullmäktige beslutade om är formerna för hur medlemmar kallas till mötet. Enligt beslutet behöver kallelse inte längre postas till medlemmarna. Kallelse sker genom publicering på lokalklubbens hemsida och i Tidningen Taxen senast två veckor före årsmötet.

Du kan läsa stadgarna här. Ändringen är gjord i moment 3 Kallelse, under § 5 ÅRSMÖTE.